அகச் சிவப்புத் தமிழ்

அகத்தின் சிவப்பு இங்கே தமிழில் தெரியும்!

Member Since: 2014-06-16 09:23:33

அகச் சிவப்புத் தமிழ்
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

அகச் சிவப்புத் தமிழ் Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 1 1 0 0
September 16 0 0 1 1 0 0
September 15 0 0 0 0 0 0
September 14 0 0 0 0 0 0
September 13 0 0 0 0 0 0
September 12 1 1 0 0 0 0
September 11 0 0 1 1 0 0
September 10 0 0 0 0 0 0
September 09 0 0 1 1 0 0
Highest 12 23 2 39 5 19
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.0 1.0 2.6 2.6 0.3 0.3
This Week 0 0 2 2 0 0
Last Week 1 1 5 5 0 0
Week 35 0 0 4 4 0 0
Week 34 2 2 1 1 1 1
Week 33 0 0 1 1 0 0
Week 32 1 1 5 5 0 0
Week 31 4 4 2 2 2 2
Week 30 1 1 3 3 0 0
Week 29 1 1 1 1 0 0
Week 28 0 0 2 2 0 0
Highest 17 28 8 96 9 24
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 5.2 5.4 9.1 9.2 3.6 6.6
This Month 1 1 10 10 0 0
Last Month 7 7 10 10 3 3
July 21 3 3 10 10 0 0
June 21 3 3 8 8 0 0
May 21 10 10 11 11 4 4
April 21 4 4 14 14 0 0
March 21 8 8 8 8 0 0
February 21 8 10 11 12 3 3
January 21 2 2 4 4 18 48
December 20 6 6 5 5 8 8
Highest 33 47 31 97 18 48
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 745 907 429 601 126 157