அகச் சிவப்புத் தமிழ்

அகத்தின் சிவப்பு இங்கே தமிழில் தெரியும்!

Member Since: 2014-06-16 09:23:33

அகச் சிவப்புத் தமிழ்
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

அகச் சிவப்புத் தமிழ் Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.2 0.2 0.6 0.6 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 1 1 0 0
April 08 0 0 0 0 0 0
April 07 0 0 1 1 0 0
April 06 0 0 2 2 0 0
April 05 0 0 1 1 0 0
April 04 1 1 0 0 0 0
April 03 0 0 0 0 0 0
April 02 0 0 1 1 0 0
April 01 1 1 0 0 0 0
Highest 12 23 2 39 5 19
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.8 2.0 2.5 2.6 0.3 0.3
This Week 0 0 5 5 0 0
Last Week 3 3 2 2 0 0
Week 12 2 2 2 2 0 0
Week 11 3 3 4 4 0 0
Week 10 0 0 0 0 0 0
Week 09 2 2 1 1 0 0
Week 08 2 2 3 3 0 0
Week 07 4 6 2 2 0 0
Week 06 2 2 3 3 2 2
Week 05 0 0 3 4 1 1
Highest 17 28 8 96 9 24
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 3.7 3.9 7.1 7.3 3.6 6.6
This Month 2 2 6 6 0 0
Last Month 8 8 8 8 0 0
February 21 8 10 11 12 3 3
January 21 2 2 4 4 18 48
December 20 6 6 5 5 8 8
November 20 3 3 5 5 1 1
October 20 2 2 12 13 1 1
September 20 2 2 7 7 2 2
August 20 1 1 9 9 1 1
July 20 3 3 4 4 2 2
Highest 33 47 31 97 18 48
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 719 881 372 544 119 150