அகச் சிவப்புத் தமிழ்

அகத்தின் சிவப்பு இங்கே தமிழில் தெரியும்!

Member Since: 2014-06-16 09:23:33

அகச் சிவப்புத் தமிழ்
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

அகச் சிவப்புத் தமிழ் Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1
Today 0 0 1 1 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
July 15 0 0 0 0 0 0
July 14 0 0 0 0 0 0
July 13 0 0 0 0 0 0
July 12 0 0 1 1 0 0
July 11 0 0 1 1 0 0
July 10 0 0 0 0 0 0
July 09 0 0 0 0 0 0
July 08 0 0 1 1 1 1
Highest 12 23 4 39 5 19
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.3 0.3 2.2 2.2 0.1 0.1
This Week 0 0 1 1 0 0
Last Week 0 0 3 3 1 1
Week 27 0 0 0 0 0 0
Week 26 0 0 4 4 0 0
Week 25 1 1 2 2 0 0
Week 24 0 0 1 1 0 0
Week 23 0 0 1 1 0 0
Week 22 0 0 7 7 0 0
Week 21 1 1 3 3 0 0
Week 20 1 1 0 0 0 0
Highest 17 28 8 96 9 24
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.1 1.1 11.1 11.5 1.6 1.6
This Month 0 0 4 4 1 1
Last Month 1 1 8 8 0 0
May 24 3 3 14 14 0 0
April 24 0 0 9 10 0 0
March 24 0 0 13 13 1 1
February 24 2 2 7 7 0 0
January 24 1 1 14 15 3 3
December 23 3 3 13 15 2 2
November 23 1 1 20 20 5 5
October 23 0 0 9 9 4 4
Highest 33 47 31 97 18 48
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 822 984 773 954 176 214