அகச் சிவப்புத் தமிழ்

அகத்தின் சிவப்பு இங்கே தமிழில் தெரியும்!

Member Since: 2014-06-16 09:23:33

அகச் சிவப்புத் தமிழ்
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

அகச் சிவப்புத் தமிழ் Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.2 0.2 0.6 0.6 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 1 1 0 0
June 27 1 1 1 1 0 0
June 26 0 0 0 0 0 0
June 25 0 0 2 2 0 0
June 24 1 1 0 0 0 0
June 23 0 0 1 1 0 0
June 22 0 0 0 0 0 0
June 21 0 0 1 1 0 0
June 20 0 0 0 0 0 0
Highest 12 23 2 39 5 19
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.8 0.8 2.2 2.2 1.1 1.1
This Week 1 1 2 2 0 0
Last Week 1 1 4 4 0 0
Week 24 1 1 1 1 0 0
Week 23 1 1 4 4 1 1
Week 22 0 0 1 1 0 0
Week 21 0 0 3 3 1 1
Week 20 1 1 2 2 0 0
Week 19 0 0 1 1 0 0
Week 18 0 0 3 3 4 4
Week 17 3 3 1 1 5 5
Highest 17 28 8 96 9 24
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 4.0 4.0 10.3 10.6 2.0 2.7
This Month 4 4 12 12 1 1
Last Month 1 1 9 9 5 5
April 22 6 6 4 4 5 5
March 22 3 3 14 14 1 1
February 22 5 5 5 7 0 0
January 22 5 5 10 11 0 0
December 21 3 3 16 16 4 11
November 21 10 10 10 10 4 4
October 21 2 2 11 11 0 0
September 21 1 1 12 12 0 0
Highest 33 47 31 97 18 48
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 784 946 522 697 146 184