அகச் சிவப்புத் தமிழ்

அகத்தின் சிவப்பு இங்கே தமிழில் தெரியும்!

Member Since: 2014-06-16 09:23:33

அகச் சிவப்புத் தமிழ்
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

அகச் சிவப்புத் தமிழ் Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
November 29 0 0 0 0 0 0
November 28 0 0 2 2 0 0
November 27 0 0 0 0 0 0
November 26 1 1 0 0 0 0
November 25 0 0 1 1 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
November 23 0 0 0 0 0 0
November 22 0 0 1 1 0 0
Highest 12 23 3 39 5 19
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.5 0.5 1.9 1.9 0.3 0.3
This Week 0 0 2 2 0 0
Last Week 1 1 2 2 0 0
Week 46 0 0 0 0 0 0
Week 45 0 0 4 4 1 1
Week 44 1 1 2 2 0 0
Week 43 1 1 4 4 0 0
Week 42 0 0 1 1 0 0
Week 41 0 0 0 0 0 0
Week 40 1 1 2 2 0 0
Week 39 1 1 2 2 2 2
Highest 17 28 8 96 9 24
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2.7 2.7 8.6 8.8 1.7 1.7
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 2 2 10 10 1 1
October 22 2 2 8 8 1 1
September 22 4 4 11 13 3 3
August 22 2 2 12 12 0 0
July 22 3 3 6 6 0 0
June 22 4 4 12 12 1 1
May 22 1 1 9 9 5 5
April 22 6 6 4 4 5 5
March 22 3 3 14 14 1 1
Highest 33 47 31 97 18 48
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 797 959 569 746 151 189